അൽവാറിൽ വീണ്ടും പശുവിന്റെ പേരിൽ അരുംകൊല: പശുവിനെയും കൊണ്ടു പോകുകയായിരുന്ന മുസ്ലീം യുവാവിനെ വെടിവെച്ചുകൊന്നു

വിവാദമായ പെഹ്ലുഖാൻ കൊലപാതകത്തിനു ശേഷം രാ‍ജസ്ഥാനിലെ അൽവാറിൽ വീണ്ടും പശുവിന്റെ പേരിൽ കൊലപാതകം. കന്നുകാലികളുമായി വാഹനത്തിൽ പോകുകയായിരുന്ന മൂന്നു മുസ്ലീം