“രാജകുമാരി ആൾമാർട്ട്” പോത്തൻകോട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

(പോത്തൻകോട്):രാജകുമാരിയുടെ പുതിയ സംരംഭമായ “രാജകുമാരി ആൾമാർട്ട്” പോത്തൻകോട്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. രാജകുമാരിയുടെ 16-)മത് ബ്രാഞ്ച് 2014 മേയ് 15 വ്യാഴാഴിച്ച