ഓരോ മാ‍സവും തച്ചുകൊല്ലാനുള്ള മുസ്ലീങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനു ഒരു ക്വാട്ട നിശ്ചയിക്കൂ: നരേന്ദ്ര മോദിയ്ക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യാ മുസ്ലിം മജ്ലിസ് ഇ മുഷാവറത്തിന്റെ കത്ത്

ഓരോ മാസവും തച്ചുകൊല്ലാനുള്ള മുസ്ലീങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനു ഒരു ക്വോട്ട നിശ്ചയിക്കുവാൻ നരേന്ദ്ര മോദിയോട് മുസ്ലീം സംഘടന. രാജ്യത്തെ മുസ്ലീം സംഘടനകളുടെ