റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പുട്ടിന്റെ രഹസ്യ കാമുകി ഇരട്ട പ്രസവിച്ചു

പ്രസവത്തിൽ കബേവ രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകിയതായി ഒരു റഷ്യൻ പത്രപ്രവർത്തകനെ ഉദ്ധരിച്ച് ഡെയിലി മെയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു