ഇന്ന് അക്ഷയതൃതീയ

ഇന്ന് അക്ഷയ തൃതീയ.   ഈ ദിവസത്തില്‍ എല്ലാ സമയവും  ശുഭമൂഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ ആണ്.    മേടമാസത്തിലെ  കറുത്ത  വാവു കഴിഞ്ഞുവരുന്ന  തൃതീയയാണ്  നാം