അഖില കേരള ചാക്കമാര് മഹാസഭ 64 മത് വാര്ഷിക സമ്മേളനം ജനുവരി 18,19 –പത്തനംതിട്ടയില്

പത്തനംതിട്ട:-പിന്നോക്കകാര്‍ക്ക് നീതി നിഷേധിക്കുന്ന നയങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നതിനും അവകാശങ്ങള്‍ നേടിയെടുക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് 2014 ജനുവരിമാസം 18 നു രാവിലെ 10.30 നു