അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളെ തകര്‍ക്കുന്ന നയങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കുക; അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് ഐ.ടി എംപ്ലോയീസ് സമരം ആറാം ദിനത്തിലേക്ക്

കേരളത്തിലെ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളെ തകര്‍ക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിനെതിരെ ഐ.ടി മിഷന് മുന്നില്‍ അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് ഐ.ടി എംപ്ലോയീസ് (സി.ഐ.ടി.യു) ആരംഭിച്ച