മാവും ആവശ്യമായ വെള്ളവും നല്‍കിയാല്‍ മാവ് കുഴച്ച് അത് പരത്തി ഒരുമിനിട്ടില്‍ ഏകദേശം 40 ചപ്പാത്തികള്‍ ചുട്ടെടുത്ത നല്‍കുന്ന യന്ത്രവുമായി ഒരു മലയാളി അധ്യാപകന്‍

മാവും ആവശ്യമായ വെള്ളവും നല്‍കിയാല്‍ മാവ് കുഴച്ച് അത് പരത്തി ചുട്ട് ചൂടോടെ മുന്നിലെത്തിക്കുന്ന യന്ത്രവുമായി ഒരു മലയാളി അധ്യാപകന്‍.