എ.ഐ.ടി.യു.സിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പോത്തന്‍കോട് ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിലേയ്ക്ക് മാര്‍ച്ചും ധര്‍ണ്ണയും നടത്തി

ചിറയിന്‍കീഴ് മണ്ഡലം കമ്മറ്റിയുടെ  നേതൃത്വത്തില്‍  പോത്തന്‍കോട്  ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിലേയ്ക്ക് എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി വര്‍ക്കേഴ്‌സ് ഫെഡറേഷന്‍ എ.ഐ.ടി.യു.സി ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക്