വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്: വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ഇന്ന് മുതൽ സമരത്തിലേയ്ക്ക്

കോഴിക്കോട് : മോഹിപ്പിക്കുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയും ഭീമമായ ഫീസ് ഈടാക്കിയും ബി ബി എ എയർലൈൻസ് ആന്റ് എയർപോർട്ട് മാനെജ്മെന്റ്