ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ വ്യോമസേന മേധാവി റാഫേല്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാന്‍ ധാരണയിലെത്തിയ സംഘത്തിന്‍റെ ചെയര്‍മാന്‍

1980 ജൂൺ മാസം 15-ന് സ്വോഡ് ഓഫ് ഓണർ എന്ന വിശേഷ പദവിനേടിയാണ് ബദൗരിയ ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമായത്.