പൈലറ്റുമാരുടെ സമരം മൂന്നാം ദിവസത്തിലേയ്ക്ക് :18 വിമാന സർവ്വീസുകൾ റദ്ദാക്കി.

ന്യൂഡൽഹി:എയർ ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റുമാരുടെ സമരം മൂന്നാംദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു.ഇതു കാരണം ദില്ലിയിലും മുംബയിലുമായി 18 എയർ ഇന്ത്യ സർവ്വീസുകൾ റദ്ദാക്കി.ഇന്ത്യയുടെ റിയാദ്