പൈലറ്റുമാര്‍ നിരാഹാര സമരം തുടങ്ങി

സമരം ചെയ്യുന്ന എയര്‍ ഇന്ത്യ പൈലറ്റുമാര്‍ നിരാഹാരം ആരംഭിച്ചു.11 പൈറ്റുമാരാണു അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാരം തുടങ്ങിയത്.പിന്നീട് മറ്റു പൈലറ്റുമാരും അവരുടെ ബന്ധുക്കളും