എയര്‍ ഏഷ്യ വിമാനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി

കാണാതായ എയര്‍ ഏഷ്യ വിമാനത്തിന്റേതെന്ന് കരുതുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ജാവ ദ്വീപിനു സമീപത്ത് കടലില്‍ കണ്ടെത്തിയതായി ഇന്തൊനീഷ്യ. പ്രദേശത്തുനിന്നു പുകയുയരുന്നതും വിമാനം