എന്റെ മതപ്രകാരം വന്ദേ മാതരം ആലപിക്കാന്‍ പാടില്ല; വന്ദേമാതരം ആലപിക്കാത്തത് ദേശവിരുദ്ധമല്ലെന്ന് എഐഎംഐഎം എംഎല്‍എ

വന്ദേമാതരം പാടുന്നതിന് വ്യക്തിപരമായി എതിരല്ല. പക്ഷെ തന്റെ മതപ്രകാരം വന്ദേ മാതരം ആലപിക്കാന്‍ പാടില്ല.