അഗ്നി-5 വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു; ഇനി ഇന്ത്യയും എലീറ്റ് മിസൈല്‍ ക്ലബ്ബ് അംഗം

ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യഭൂഖണ്ഡാന്തര  ബാലസ്റ്റിക് മിസൈല്‍ അഗ്നി-5 വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു.   ഇതോടെ  ഇന്ത്യയും  എലീറ്റ് മിസൈല്‍ ക്ലബ്ബിലെ അംഗമായി.  റഷ്യ, ഫ്രാന്‍സ്,