അഗ്നി-11 മിസൈല്‍ ഇന്ത്യ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു

ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച മധ്യദൂര ആണവ വാഹക മിസൈലായ അഗ്നി-11 ന്റെ പരീക്ഷണം നടത്തി. സൈന്യത്തിന്റെ പരിശീലന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു