അഗ്നി-5നു 8000കിലോമീറ്റർ പ്രഹര പരിധി ഉണ്ടെന്ന് ചൈനീസ് വിദഗ്ദ്ധൻ

ഡൽഹി പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രഹര പരിധി അഗ്നി മിസൈലിനു ഉണ്ടെന്ന് ചൈനീസ് വിദഗ്ദ്ധൻ.ചൈനയുടെ പി.എൽ.എ അക്കാദമി ഓഫ് മിലിറ്ററി സയൻസിലെ

അഗ്നി-5 ന്റെ പരീക്ഷണം ഇന്ന്

ഇന്ത്യയുടെ ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റിക് മിസൈല്‍ അഗ്നി-5 ന്റെ പരീക്ഷണം ഇന്ന്.ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണു അഗ്നി-5.അയ്യായിരം  കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരപരിധിയാണു അഗ്നി- 5