അഗ്നി -2 പരീക്ഷണം വിജയം

അണ്വായുധം വഹിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള അഗ്നി-2 മധ്യദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല്‍ ഒഡീഷയിലെ വീലര്‍ ദ്വീപില്‍ ഇന്നലെ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു. പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി

അഗ്നി 2 മിസൈല്‍ പരീക്ഷണം വിജയം

ആണാവായുധവാഹക ശേഷിയുള്ള മധ്യദൂര മിസൈല്‍ അഗ്നി 2 മിസൈല്‍ ഇന്ത്യ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു. ഒഡിഷയിലെ തീരത്തെ വിലര്‍ ദ്വീപിലെ വിക്ഷേപണ