ദുഷ്ടശക്തികൾക്കെതിരായി ഹിന്ദുക്കൾ ഒരുമിക്കണം: ആർ എസ് എസ് തലവൻ മോഹൻ ഭഗവത്

ദുഷ്ട്ശക്തികൾക്കെതിരായി ഹിന്ദുക്കൾ ഒരുമിക്കണമെന്ന് ആർ എസ് എസ് സർ സംഘചാലക് മോഹൻ ഭഗവത്. ത്രിപുരയുടെ തലസ്ഥാനമായ അഗർത്തലയിൽ ഒരു റാലിയെ