അസമിൽ വീണ്ടും സായുധ സേനയ്ക്ക് പ്രത്യേക അധികാരം; മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ കാലാവധി നീട്ടി

അഫ്‌സ്‌പ എന്ന ഈ നിയമ പ്രകാരം സായുധ സേനയ്ക്ക് എവിടെയും ഓപ്പറേഷൻ നടത്താനും ആരെയും വാറണ്ടില്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഉൾപ്പെടെ