മീൻ കഴിച്ച ശേഷം ശരീരം തിണർത്തു തടിച്ചു: ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്ന വഴി പൊലീസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തിരിച്ചയച്ചു

കാര്യം കേക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു പൊലീസികാരൻ ഓടിക്കൊണ്ടുവന്നു നിനക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. നീ ഇപ്പോൾ പോകണ്ടാ എന്നും പറഞ്ഞ് മെക്കിട്ട് കേറുകയായിരുന്നുവെന്നാണ്