കൊറോണ: നിർമാണജോലികൾ നിർത്തി വെച്ചാൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് കുറച്ച് തുക അഡ്വാൻസായി നൽകും: മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ

ഈ കൂട്ടത്തില്‍ ഇതാ, ഇപ്പോള്‍ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പാണ്.