അഡ്വ. സുറൂർ മന്ദർ: ഏവരും കെെയൊഴിഞ്ഞ ഡൽഹിയിലെ ജീവനുകൾക്കു വേണ്ടി അവതരിച്ച ദെെവം

അൽഹിന്ദ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്റ്റർമാരുമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്തിയ മുരളീധർ അടിയന്തിരമായിത്തന്നെ ആംബുലൻസുകൾ എത്തിക്കാനും ഉടനെ രോഗികളെ വിദഗ്ദ ചികിത്സക്കായി കൊണ്ട്