സ്വവര്‍ഗരതിയും വ്യഭിചാരവും ശിക്ഷാര്‍ഹമാക്കണമെന്ന് കരസേന

സ്വവര്‍ഗരതിയും വ്യഭിചാരവും കരസേനയില്‍ ശിക്ഷാര്‍ഹമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യം. സേനയുടെ അച്ചടക്കം നിലനിര്‍ത്താനാണ് ഈ തീരുമാനം. ഇതുസംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകനിയമ നിര്‍മ്മാണം കൊണ്ടുവരാന്‍