മുസ്ലീം ദമ്പതികള്‍ക്ക്‌ കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കാമെന്ന്‌ സുപ്രീംകോടതി

മുസ്ലീം ദമ്പതികള്‍ക്ക്‌ കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കാമെന്ന്‌ സുപ്രീംകോടതി. ഏതാരു പൗരനും മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെക്കാള്‍ പ്രധാന്യം രാഷ്‌ട്രത്തിന്റെ നിയമത്തിനാണ്‌. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച്‌