അടൂരില് പ്രധാന പൈപ്പ് പൊട്ടി, കെ.പി റോഡ് തകര്ന്നു.

പത്തനംതിട്ട:-അടൂരില്‍ വാട്ടര്‍ അതോരിറ്റിയുടെ മെയിന്‍ പൈപ്പ് ലൈന്‍ വീണ്ടും പൊട്ടി. ദേശീയ പാതാനിലവാരത്തില്‍ പുതുക്കിപ്പണിത കെ.പി റോഡിന്റ് ഒരു ഭാഗം