ലക്ഷദ്വീപ്: സർക്കാർ തസ്തികകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ ഭരണകൂടം; ശുപാർശ നൽകി

ദ്വീപിലെ ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പിനെയും, ഡിആർഡിഎയും ലയിപ്പിക്കാൻ കേഡർ റിവ്യൂ ചുമതലയുള്ള സെപ്ഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ഒപി മിശ്ര ശുപാർശ നൽകി.

അസി. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റത്തിന് സ്റ്റേ; ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ ആഞ്ഞുതല്ലി കോടതി

അസി. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റത്തിന് സ്റ്റേ; ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ ആഞ്ഞുതല്ലി കോടതി