ആധാരങ്ങളിലെ തട്ടിപ്പു തടയും: റവന്യൂ മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: വസ്തുസംബന്ധമായ ആധാരങ്ങളിലെ തട്ടിപ്പും ബിനാമി ഇടപാടുകളും കൃഷ്ണമണിയുടെ ചിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചു തടയുമെന്നു മന്ത്രി