അടക്കയ്ക്ക് നിരോധനം:കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിര്‍ദേശം പരിശോധിക്കാന്‍ കേന്ദ്രഭക്ഷ്യ ഗുണനിലവാര അതോറിറ്റി വിദഗ്ധ സമിതി രൂപവത്കരിച്ചു

അടക്കയ്ക്ക് നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിര്‍ദേശം പരിശോധിക്കാന്‍ കേന്ദ്രഭക്ഷ്യ ഗുണനിലവാര അതോറിറ്റി വിദഗ്ധ സമിതി രൂപവത്കരിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്