ഇന്ത്യക്കാവശ്യമായ വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ ജൂലായ് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും; സെറം ഇന്‍സ്റ്റിട്യൂട്ട് സി ഇ ഒ അദാര്‍ പൂനവാല

ഇന്ത്യക്കാവശ്യമായ വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ ജൂലായ് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് സെറം ഇന്‍സ്റ്റിട്യൂട്ട് സി ഇ ഒ അദാര്‍ പൂനവാല