തങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര്യ യുദ്ധത്തിന് പിന്തുണ നല്‍കിയ വിദേശ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കുള്ള ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ബഹുമതിക്കര്‍ഹനായി ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി വാജ്‌പേയി

ബംഗ്ലാദേശിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യയുദ്ധത്തിനു പിന്തുണ നല്‍കിയ വിദേശ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കായി നല്‍കുന്ന ബഹുമതിക്കര്‍ഹനായി മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി അടല്‍ബിഹാരി വാജ്‌പേയി. വരുന്ന ജൂണ്‍ 6ന്