പാസ്റ്റര്‍മാരുടെ പ്രത്യേക യോഗം:ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍

തിരുവനന്തപുരത്തെ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ശശി തരൂര്‍ നടത്തിയ പെന്തകോസ്ത് പാസ്റ്റര്‍മാരുടെ പ്രര്‍ത്ഥനയോഗം ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ നളിനി നെറ്റോ.