ഇന്ന് എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ നടക്കുന്ന സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകനും രണ്ട് അധ്യാപകരും ചാരായം വാറ്റിന് പിടിയിലായി

എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷ ഇന്ന് വീണ്ടും തുടങ്ങാനിരിക്കെ സ്‌കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകനും  മറ്റ് രണ്ട് അദ്ധ്യാപകരും വാറ്റുചാരായവുമായി പിടിയിലായി. കാറില്‍ കടത്തിയ