`ആക്‌സിഡന്റല്‍ പ്രൈം മിനിസ്റ്റര്‍´ സിനിമ എടുത്ത ബിജെപി ഒരു സിനിമകൂടി എടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മമതാ ബാനർജി- ഡിസാസ്റ്റർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റര്‍

ആക്‌സിഡന്റല്‍ പ്രൈം മിനിസ്റ്റര്‍ എന്ന പേരില്‍ എന്താണ് അവര്‍ കാണിച്ചുകൂട്ടിയത്. എല്ലാവരും യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ആക്ഡിന്റല്‍ പ്രൈം മിനിസ്റ്റര്‍മാരല്ലേ? എനിക്ക് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍