യോഗ്യത കുറഞ്ഞവര്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തടയാന്‍ പരിമിതിയുണ്ട്: അബ്ദുറബ്ബ്

കേരളത്തിലെ അണ്‍എയ്ഡഡ് മേഖലയില്‍ യോഗ്യത കുറഞ്ഞവര്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നതു തടയാന്‍ നിലവിലെ വ്യവസ്ഥയില്‍ പരിമിതിയുണെ്ടന്നു വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി അബ്ദുറബ്ബ്. സംസ്ഥാനത്തെ അണ്‍എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ