കേരളത്തില്‍ ജീവിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളതെന്ന് എ.പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി

സരിതയുടെ ആരോപണത്തിന് ശേഷം കേരളത്തില്‍ ജീവിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളതെന്ന് എ.പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി പറഞ്ഞു . കുടുംബത്തെ പോലും കേരളത്തിന് പുറത്ത്