23 സ്വാശ്രയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളജുകള്‍ക്ക് പഠന നിലവാരമില്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

കേരളത്തിലെ 23 സ്വാശ്രയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളജുകള്‍ക്ക് പഠന നിലവാരമില്ലെന്ന് മന്ത്രി പി.കെ.അബ്ദുറബ്ബ് നിയമസഭയില്‍ പറഞ്ഞു. പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ഈ