സിപിഐ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം എ.ബി.ബര്‍ദന്‍ ഒഴിയുന്നു

എ.ബി.ബര്‍ദന്‍ സിപിഐ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നു. സുധാകര്‍ റെഡ്ഡി പുതിയ സെക്രട്ടറിയാകും. പാര്‍ട്ടി ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു