ചർച്ചാവിഷയം- ഇന്ത്യയെകുറിച്ചുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ മാധ്യമങ്ങളുടെ വ്യാജവാർത്തകൾ;റിപ്പബ്ലിക് ടിവിയേ പോലെ വ്യാജ വാർത്തകളുടെ കേന്ദ്രം മറ്റൊന്നില്ലെന്ന് മറുപടി

'ഇന്ത്യയെകുറിച്ചുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജവാർത്തകൾ' എന്ന വിഷയത്തിൽ ചർച്ചക്ക് ക്ഷണിച്ച റിപ്പബ്ലിക് ടിവിക്ക് മുഖമടിച്ച് മറുപടി. Replying to