സംസ്ഥാന താത്പര്യത്തിനായി ആത്മാര്‍ത്ഥമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കഴിവുറ്റനേതാവ്; മുഖ്യമന്ത്രിയെ പുകഴ്ത്തി ഗവര്‍ണര്‍

എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം നിലവിലുള്ളപ്പോൾ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല വേണ്ടത് എന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞു.