ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലെ ആറു മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ആം ആദ്മി പാർട്ടി പുറത്തുവിട്ടു

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ആറു മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി പൊതുജനചർച്ചയ്ക്കായി ആം ആദ്മി പാർട്ടി പുറത്തുവിട്ടു.സാഹിത്യകാരി പ്രൊഫ.