എയിംസിനായുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിര്‍ദേശം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നല്‍കിയില്ല

എയിംസിനായുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിര്‍ദേശം തിങ്കളാഴ്ചയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നല്‍കിയില്ല. ഈ മാസം 19ന് മുന്‍പായി നാല് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കാനാണ് കേന്ദ്രം