വര്‍ത്തമാന കാല ദുര്‍മുഖത്തിന് നേരയുള്ള പ്രതിഷേധമായി ആറുമിനിട്ടു ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ഒരു ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം; എ ഗിഫ്റ്റ്

വര്‍ത്തമാന കാല ദുര്‍മുഖത്തിന് നേരയുള്ള പ്രതിഷേധമായി വെറും ആറുമിനിട്ടു ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം ‘എ ഗിഫ്റ്റ്’ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കുന്നു. സാമ്പ്രദായിക ദൃശ്യസങ്കല്‍പ്പത്തെ