കൊവിഡ് ഭീഷണിയോടൊപ്പം കേരളത്തിൽ പ്രളയവും വന്നേക്കും, മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വേഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി മന്ത്രി

കൊവിഡിന്റെ സമയത്ത് സാ​മൂ​ഹി​ക അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ആവശ്യമായ വേളയിൽ പ്രളയം വരികയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ജനങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്നത് കൊവിഡ്