സിറിയയിൽ വിമതരും സൈന്യവും തമ്മിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 81 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

സിറിയയിൽ സൈന്യവും വിമതരും തമ്മിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 81 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അവസാനത്തെ പ്രധാന വിമത കേന്ദ്രത്തിലാണ്