ആറാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങി

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആറാം ഘട്ടമായി പതിനൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും പുതുച്ചേരിയിലെയും 117 മണ്ഡലങ്ങളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങി. തമിഴ്നാട്ടിലെ 39 സീറ്റിലും ഒറ്റ

ആറാം ഘട്ടവോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന്

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആറാം ഘട്ടമായി പതിനൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും പുതുച്ചേരിയിലെയും 117 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. തമിഴ്നാട്ടിലെ 39 സീറ്റിലും