പുതിയ അഞ്ചു രൂപ നാണയം വരുന്നു

പുതിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും അഞ്ചുരൂപ നാണയം വരുന്നു. അശോകസ്തംഭത്തിലെ സിംഹത്തലകളുടെ കീഴില്‍ സത്യമേവ ജയതേ എന്നും അതിനു താഴെ 5