ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 30 ലക്ഷം കടന്നു എന്ന് പാർട്ടി അറിയിച്ചു.

രാജ്യത്ത് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 30 ലക്ഷം കടന്നു  എന്ന് പാർട്ടി നേതാക്കൾ  അറിയിച്ചു.കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കകം ഇത് ഒരു