“നാല് വര്ഷങ്ങള്ക്കു ശേഷം കാണാം”; 2024 ല്‍ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് ട്രംപ്

"നാല് വര്ഷങ്ങള്ക്കു ശേഷം കാണാം"; 2024 ല്‍ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് ട്രംപ്